เชื่อมความแตกแยกในกีฬาและการพัฒนา: ผลการสำรวจทั่วโลก

เชื่อมความแตกแยกในกีฬาและการพัฒนา: ผลการสำรวจทั่วโลก

การสำรวจทั่วโลกอย่างครอบคลุมได้แสดงให้เห็นความต้องการที่ชัดเจนในการสร้างขีดความสามารถในการจัดการโปรแกรม/โครงการ และการนำนโยบายไปใช้ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาการสำรวจพยายามระบุความท้าทายและโอกาสที่บุคคลและ/หรือองค์กรต้องเผชิญเมื่อจัดการนโยบาย โปรแกรม หรือโครงการที่ใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงนักแสดงในภาคกีฬาโดยรวม (รวมถึงกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ) และภาคการพัฒนาระดับโลกในวงกว้าง

ผู้ตอบแบบสอบถาม

แบบสำรวจได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก โดยรวมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถาม 681 คน (ชาย 458 คน หญิง 207 คน และอีก 16 คนระบุว่าเป็นคนอื่น) เสร็จสิ้นการสำรวจโดยมีตัวแทนจากทั้งหกทวีป ผู้ตอบแบบสอบถามมีความหลากหลาย ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคกีฬา กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ และภาคการพัฒนาในวงกว้าง74% ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับนโยบายและ/หรือโครงการที่ใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ผู้ตอบแบบสอบถามใช้กีฬาเพื่อกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้: การศึกษาและการเรียนรู้ (67%); สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (63%); ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมอำนาจของผู้หญิง (46%) การรวมตัวทางสังคมและ/หรือการบูรณาการ (55%); และพัฒนาการเด็กหรือเยาวชน (61%) ผลลัพธ์การพัฒนาอื่น ๆ ถูกระบุไว้ด้วย

ผลการสำรวจผลการวิจัยเผยให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเชื่อมช่องว่างระหว่างนโยบายและแนวปฏิบัติแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา พวกเขาแสดงความตระหนักอย่างจำกัดเกี่ยวกับนโยบายและแผนกีฬาระหว่างประเทศที่สำคัญ 29% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ทราบสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ/หรือวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการคาซาน; แผนปฏิบัติการระดับโลกสำหรับกิจกรรมทางกายขององค์การอนามัยโลก; และแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติว่าด้วยกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะท้อนว่าแผนหรือนโยบายเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่องานของพวกเขา ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในสัดส่วนที่มากขึ้นสำหรับคำถามนี้คือเพศชาย (431) กับเพศหญิง (181) ผู้หญิงโดยรวมมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายและแผนระหว่างประเทศที่ระบุไว้

ความท้าทายและช่องว่างความสามารถ

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความท้าทายสำคัญในการดำเนินนโยบาย/โครงการที่ใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา:74% เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ว่า ‘การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางกีฬามีความสำคัญในนโยบายกีฬา’71% เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือส่วนใหญ่ว่า “ไม่มีงบประมาณและ/หรือทรัพยากรสำหรับโครงการดังกล่าว”67% เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ ‘การปรับปรุงประสิทธิภาพ/ความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นลำดับความสำคัญในนโยบายกีฬา’57% เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือส่วนใหญ่ว่า ‘เป็นการยากที่จะร่วมมือกับภาคส่วนอื่นนอกกีฬา’55% เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือส่วนใหญ่ว่าพวกเขา ‘ไม่ทราบวิธีการวัดโครงการดังกล่าว’78% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุน เครื่องมือ และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการและนโยบายให้ดีขึ้นโดยใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นความต้องการที่ชัดเจนในการสร้างความสามารถ ทักษะและความรู้ส่วนใหญ่ในรายการได้รับการจัดอันดับว่า ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่:

83% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนน ‘วิธีการระดมทุนและทรัพยากร’ ว่าเป็น ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’79% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนน ‘วิธีการรับประกันความยั่งยืน’ ว่าเป็น ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’74% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนน ‘วิธีการร่างแผนโครงการ’ เป็น ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’นอกจากนี้ ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนการสนับสนุนและ/หรือแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:74% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าโมดูลการศึกษาและการฝึกอบรม ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’63% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’61% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าคู่มือหรือชุดเครื่องมือ ‘จำเป็นที่สุด’ หรือ ‘จำเป็นมาก’